Diploma Civil Engineering

Diploma Civil Department Achievements

70.62
1st Rank

Hargude Chetan

66.12%
2nd Rank

Gore Shreyash

66.00%
3rd Rank

Shaikh Sahil

66.56%
1st Rank

Gaikwad Ankush

73%
2nd Rank

Kurkute Akshay

66.56%
3rd Rank

Shivale Amol